Novela ČSN pro realizaci protiradonových opatření

Radonem ve stavbách je trvale ozařován každý člověk kdekoliv na Zemi. Jde o přírodní záření, které nelze zcela vyloučit. Je ho možné pouze účinně eliminovat účinným protiradonovým opatřením.

Na základě dohody evropských států stanoví směrnice  2013/59/EURATOM  tzv. “referenční úroveň” objemové aktivity radonu (OAR) ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi na hodnotu 300 Bq/m3. Tato hodnota vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace WHO a nejde o limit, který nelze překročit. Jde o stanovenou hranici ozáření, kterou lze ještě považovat za bezpečnou (v rámci společensky přijatelného rizika).

V ČR je ochrana proti ozáření radonem legislativně řešena od roku 1991, přičemž je za kvalitu stavby a jejího vnitřního ovzduší jednoznačně odpovědný majitel. Ten by měl při realizaci protiradodnových opatření postupovat dle platných ČSN, a v souladu s principem ALARA, to znamená, snížit ozáření na tak nízkou úroveň, jak rozumně ji lze dosáhnout.

Jelikož jsou hodnoty OAR ve stavbách výrazně ovlivněny ročními obdobími, doporučuje se stavebníkům a majitelům budov realizovat protiradonové opatření nejméně na hodnotu OAR 100 – 150 Bq/m3, tím může být zajištěna dostatečná ochrana uživatelů budov i v zimních měsících, kdy jsou hodnoty OAR ve stavbách nejvyšší.

Doporučené postupy pro realizaci protiradonových opatření lze nalézt v českých státních normách  :

– ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a

– ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

Upozorňujeme,

že od října 2019 došlo k jejich novelizaci  obsahující významné změny.

 

Předejte tuto informaci svému projektantovi nebo stavební firmě

a  zabezpečte si účinnou ochranu domova proti radonu.

Váš

PROFI RADON

27 listopadu, 2019