O Radonu

Proč se vlastně měření radonu provádí ?

Radon (Rn222) je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká radioaktivní přeměnou z Uranu U238. Uvolňuje se ze zemského podloží a stoupá ze země do atmosféry všemi možnými cestičkami. Jeho aktivita je v zemském podloží nejvyšší. Nad zemským povrchem se smíchá se vzduchem, a ztrácí svou sílu.

Pokud mu ale stojí v cestě stavba, proniká do stavby, kde se kumuluje, a opět zvyšuje svou aktivitu. Poločas rozpadu Radonu (Rn222) je 3,82 dne. Pokud by se proudění radonu do uzavřené místnosti nebo stavby zcela zastavilo, k jeho úplnému vyzáření by došlo za 38 dnů.

Problém je, že přísun Radonu je do stavby stálý, a navíc se jeho aktivita mění podle druhu počasí a ročního období. Čím vyšší je teplota ve stavbě oproti teplotě v okolí stavby, o to více proniká radonu do stavby. Stejně tak ovlivňují přísun radonu do stavby větry a změny tlaku vzduchu.

Česká republika má nejméně 2/3 území na radioaktivním podloží a hodnoty objemové aktivity radonu (tzv. OAR) v našich domovech patří k nejvyšším na světě.

Z tohoto důvodu bylo v roce 1991 měření radonu uzákoněno, a provádí se na základě ustanovení § 98 a § 99 Zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, v platném znění, a ve smyslu Vyhlášky č. 422/2016 Sb., O radiační ochraně, v platném znění.

Dle statistik je průměrná hodnota OAR v českých domácnostech 118 Bq/m³. Avšak v reálných podmínkách jsou hodnoty OAR od 150 – 400 Bq/m³.  U staveb postavených před rokem 1991, a u staveb se špatně provedenou protiradonovou ochranou (což je dle zjištění SÚRO minimálně u 3 z 5 staveb postavených na pozemcích s vysokým radonovým rizikem), mohou být hodnoty OAR ještě vyšší.

Měření Radonu lze k získání vlastních informací provádět svépomocí, avšak při návrhu protiradonových opatření a při jednání se stavebním úřadem musí měření provádět odborná firma.

Firmy které chtějí měření provádět musí mít k této činnosti povolení od Státního úřadu jaderné bezpečnosti (SÚJB) (viz. seznam ZOZ ).Navíc, mohou k měření používat jen pravidelně kalibrované přístroje opatřené kalibrační známkou, a musí dodržovat úřadem stanovené metodické pokyny.

Poptejte měření radonu ještě dnes!


Proč je Radon pro člověka nebezpečný?

Izotopy radonu se vážou na částečky prachu poletující v místnosti a s nimi se při nádechu dostávají do plic zde přebývajících osob.

Pokud převyšuje aktivita radonu ve stavbě státem stanovenou “referenční hodnotu 300 Bq/m³ (což je prokázáno u 3 z 5 staveb postavených na území s vysokým radonovým rizikem). Vysoké hodnoty OAR ve stavbě přináší vysoké ozařování radioaktivním radonem všech uživatelů staveb, a tím i rostoucí riziko vzniku rakoviny plic.

Z veškerého ionizujícího – radioaktivního záření, které působí denně na člověka, zaujímá Radon plných 49% ! A je pro člověka po kouření druhým nejvyšším zdravotním rizikem.

Zdravotní potíže způsobeny Radonem se ale neprojevují hned. Jde o  dlouhodobý proces, jehož riziko narůstá s délkou pobytu v radonem ozářených prostorech (po 10 – 30 letech). Proti radonu koncentrovaném v obytných nebo pobytových prostorech je možné se účinně chránit pravidelným větráním místností a především dostatečnou protiradonovou ochranou stavby.

Proti působení radonu v obytných a pobytových místnostech se můžete chránit dvěma způsoby :

1. Správně navrženou a provedenou protiradonovou ochranou stavby.

2. Dostatečným a správným větráním užívaných místností.

Abyste mohli správně a dostatečně užívané místnosti větrat, musíte znát základní hodnoty OAR, které zde máte. A k tomu potřebujete provést měření radonu.

Buď si měření Radonu provedete sami s vědomím rizika, že výsledky měření mohou být velmi nepřesné, anebo využijete našich odborných a dlouholetých zkušeností.

Pokud chcete nejprve zjistit, zda by pro Vás mělo měření vůbec smysl, nabízíme Vám tzv. Informativní měření radonu ve stavbě, při kterém si (s našimi zapůjčenými detektory) změříte sami (v jedné nebo v několika místnostech) hodnoty OAR, a naměříte-li vysoké hodnoty, můžeme Vám následně provést odborné měření v celé stavbě a navrhnout vhodná protiradonová opatření vedoucí ke snížení rizikových hodnot OAR pod státem stanovenou referenční hodnotu 300 Bq/m³, a tím k ozdravení Vašeho domova.

Poptejte měření radonu ještě dnes!