O Radonu

Radon (Rn222) přírodní radioaktivní plyn, který vzniká radioaktivní přeměnou z Uranu U238.
Území České republiky se nachází cca ze dvou třetin na radioaktivním podloží a  hodnoty Radonu ve stavbách patří u nás k nejvyšším na Světě.
Z tohoto důvodu je u nás od roku 1991 měření radonu na pozemcích a ve stavbách povinné a provádí se na základě ustanovení § 98 a §99 Zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon v platném znění, a ve smyslu vyhlášky č. 422/2016 Sb., O radiační ochraně v platném znění. 
Průměrná hodnota objemové aktivity Radonu (OAR) je v českých domácnostech 118 Bq/m³. Avšak v reálných podmínkách jsou hodnoty OAR od 150 – 400 Bq/m³.  U staveb postavených před rokem 1991, a u staveb se špatně provedenou protiradonovou ochranou (což je dle zjištění SÚRO u 3 z 5 staveb), mohou být hodnoty OAR ještě vyšší.
Měření Radonu se provádí několika ověřenými způsoby, a Firmy které chtějí měření provádět musí mít k této činnosti povolení od Státního úřadu jaderné bezpečnosti (SÚJB) (viz. seznam ZOZ ).
K měření lze použít pouze pravidelně certifikované přístroje a při měření je potřeba dodržet technologické postupy stanovené Metodikou SÚJB.
Radon neustále proudí ze země do volné atmosféry a stojí-li mu v cestě stavba, jeho hodnoty se zde koncentrují.
Poločas rozpadu Radonu je 3,82 dne. Pokud by se proudění radonu do uzavřeného prostoru zcela zastavilo, k jeho úplnému vyzáření by došlo za 38 dnů.
Radon je ve stavbách nebezpečný v tom, že se jeho izotopy vážou na částečky prachu poletující v místnosti a s nimi se dostává do plic  zde přebývajících jedinců. 
Radon způsobuje rakovinu plic a je po kouření druhým nejvyšším zdravotním rizikem pro člověka.
Zdravotní potíže způsobeny Radonem se ale neprojevují hned. Jde o  dlouhodobý proces, jehož riziko narůstá s délkou pobytu v radonem ozářených prostorech (po 10 – 30 letech).
Proti radonu koncentrovaném v obytných nebo pobytových prostorech je možné se účinně chránit pravidelným větráním místností a především dostatečnou protiradonovou ochranou stavby.